samoorganizovannost

самоорганизованность

самоорганизованность